យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

រោងចក្រទេសចរណ៍កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!