අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

පිඟන් මැටි බෝලයක්


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!