අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

ක්රි.ව-946 ඇෙමෝනියා විසංයෝජනය උත්ප්රේරකයක්


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!